One Show China Young Creative Competition: Barber Shop

One Show China Young Creative Competition: Barber Shop

Nowhere to show your brains?
Then come to 2008 ONE SHOW China Young Creative Competition

Advertising Agency: JWT Beijing, China
Creative Directors: Jordan Hsueh, Moses Wang, Xingyu Huang
Art Directors: Xingyu Huang, Juan Zhang
Copywriter: Moses Wang, Kai Zhu
Photographer: Tinghu Ye
Designer: Zhenguo Quan, Jiancu Lu
Published: May 2008

No Responses to “One Show China Young Creative Competition: Barber Shop”

Post a Comment